Regulamin

Regulamin Konkursu

Rodzina Roku - II edycja 2023

§ 1.

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) jest mowa o:

1) „Konkursie” – należy przez to rozumieć Konkurs Rodzina Roku- II edycja (2023)

2) „Organizatorze” – należy przez to rozumieć Fundacja Być Bardziej z siedzibą w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 12/1 (03-928 Warszawa), wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000445363, NIP: 7010364173, REGON: 146468402.

3) „Uczestniku” – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę reprezentującą rodzinę zgłoszoną do Konkursu (rodzic lub opiekun prawny);

4) „Stronie Internetowej” – należy przez to rozumieć stronę internetową prowadzoną przez Organizatora pod adresem: www.rodzinaroku.pl;

5) „Formularz Zgłoszeniowy” – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy przesyłany przez Uczestnika za pośrednictwem Strony Internetowej w celu zgłoszenia udziału w Konkursie;

6) „Pracy Konkursowej” – należy przez to rozumieć dowolną formę pracy (praca filmowa, praca literacka, praca plastyczna) przesłaną przez Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej jako załącznik do Formularza Zgłoszeniowego i spełniający wymagania określone w Regulaminie;

7) „Kapituła Konkursu” – należy przez to rozumieć komisję konkursową powołaną przez Organizatora i oceniającą prace konkursowe  na etapie nagród specjalnych;

8) „Nagrodzie” – należy przez to rozumieć nagrodę główną dla Rodziny Roku 2023 lub nagrody dodatkowe i specjalne przyznane dla innych rodzin wchodzące do puli nagród zgodnie z Regulaminem;

9) „Zwycięzcy” – należy przez to rozumieć Rodzinę Roku 2023 wybraną przez internautów w głosowaniu, któremu przyznano nagrodę.

§ 2.

Czas trwania konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się dnia 16 maja 2023 r. i trwa do dnia 26 lipca 2023 r.. W tym okresie Uczestnicy zgłaszają do Konkursu swoje Prace Konkursowe. 
 2. Możliwość oddania głosu na pracę danej rodziny ma każdy internauta. Czas głosowania trwa od dnia 28 lipca 2023 r. do dnia 20 sierpnia 2023 r.
 3. W dniach 28-30 sierpnia 2023 roku odbędzie się zebranie Kapituły Konkursu, która podsumuje wyniki Konkursu oraz przyzna nagrody specjalne. 
 4. Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 30 września 2023 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany określonych wyżej terminów, o czym każdorazowo poinformuje na Stronie Internetowej.

§ 3.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs jest skierowany do rodzin z dziećmi. Polega on na wykonaniu pracy w wybranej formie (pracy filmowej, pracy literackiej lub pracy plastycznej) pokazującej w sposób pozytywny życie rodzinne i związanego tematycznie z hasłem: „Moja rodzina- czas wolny spędzamy razem”.
 2. Przez rodzinę z dziećmi, o której mowa w ustępie 1 powyżej, należy rozumieć rodziców (lub opiekunów prawnych) i dzieci zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie wymaga przesłania Formularza Zgłoszeniowego wraz z Pracą Konkursową za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinaroku.pl.
 4. Uczestnikiem może być jedynie rodzic lub opiekun prawny. Uczestnik dokonuje zgłoszenia uczestnictwa, o którym mowa w ustępie 3 powyżej, a także reprezentuje rodzinę w Konkursie.
 5. Do Konkursu można zgłaszać jedynie takie Prace Konkursowe, które:

1) nie były wcześniej nagradzane w innych konkursach i

2) nie były wcześniej publikowane, z wyjątkiem upublicznienia w mediach społecznościowych, któregokolwiek z członków rodziny w celu promocji Konkursu.

 1. Uczestnik wpisuje w Formularzu Zgłoszeniowym właściwy „link” (odesłanie do strony internetowej) w celu potwierdzenia upublicznienia Pracy Konkursowej w mediach społecznościowych któregokolwiek z członków rodziny. Dostęp do upublicznionej Pracy Konkursowej nie może być ograniczony i powinna być ona publicznie dostępna.
 2. Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedną Pracę Konkursową w jednej edycji Konkursu.
 3. Praca Konkursowa musi spełniać łącznie następujące wymagania:
 4. a) odnośnie Pracy Konkursowej będącej pracą filmową:
 • czas trwania filmu: od 5 sekund do 2 minut,
 • wykonana w dowolnie wybranej konwencji, gatunku filmowym oraz technice,
 • format zapisu: AVI, MP4 lub, MPG,
 • maksymalna jakość: full HD,
 • maksymalna wielkość pliku: 150 MB.
 • nagrana w poziomie (z uwagi na fakt, że nagrania będą umieszczane na portalu YouTube),
 • plik z nagraniem powinien być umieszczony przez Uczestnika na jednym z serwerów zewnętrznych (w chmurze) np. Dysk Google. Uczestnik następnie pobiera link pliku nagrania z zaznaczoną możliwością pobrania go i przesyła go wraz ze zgłoszeniem wzięcia udziału w konkursie;

 

 1. b) odnośnie Pracy Konkursowej będącej pracą literacką:

 

 • wymaga forma reportażu lub opowiadania,
 • objętość nie przekraczająca dwóch stron w formacie WORD, 
 • napisana czcionką Times New Roman 12 (interlinia 1,0);

 

 1. c) odnośnie Pracy Konkursowej będącej pracą plastyczną:

 

 • dopuszczalna forma rysunku sporządzonego dowolną techniką lub forma grafiki komputerowej,
 • sporządzona w formacie A4 lub A3, 
 • dopuszczalna pozostaje również praca przestrzenna wykonana w dowolnej technice,
 • niedopuszczalne pozostaje zgłoszenie do Konkursu pracy plastycznej będącej fotografią

 

 1. Uczestnik przez przesłanie Formularza Zgłoszeniowego oświadcza, że:

1) wyraża zgodę na udział w Konkursie i akceptuje Regulamin,,

2) zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu i korzystnie z niej przez Organizatora nie będzie naruszało niczyich praw, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych ani prawa do wizerunku;

3) wyraża zgodę na publiczne prezentowanie Pracy Konkursowej przez Organizatora lub przez podmioty trzecie na zlecenie lub za zgodą Organizatora,

4) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu, a także na opublikowanie jego imienia i nazwiska wraz z informacją o otrzymanej Nagrodzie na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

5) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie swojego wizerunku utrwalonego w wykonanej pracy stanowiącym Pracę Konkursową – gdy wizerunek Uczestnika został utrwalony na tej pracy;

6) wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnienie wizerunków małoletnich dzieci występujących lub uwidocznionych na filmie stanowiącym Pracę Konkursową;

 1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw do Pracy Konkursowej i prawa do wizerunku.
 2. Z możliwości udziału w Konkursie są wykluczeni:

1) przewodniczący i członkowie Kapituły Konkursu,

2) pracownicy Organizatora zaangażowani w organizację Konkursu,

3) członkowie Zarządu i Rady nadzorczej Organizatora,

4) członkowie najbliższych rodzin osób wymienionych w pkt. 1)-3) powyżej (małżonkowie, rodzeństwo, zstępni, wstępni).

 1. Przesłane Prace Konkursowe nie będą zwracane, a Organizator zastrzega sobie prawo do ich przechowywania i rozpowszechniania na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu (także w celach archiwalnych i reklamowych) a także zaprzestania rozpowszechniania w części lub całości w każdym czasie – w czasie trwania i po zakończeniu Konkursu.

§ 4.

Nagrody oraz zasady i warunki ich przyznawania

 1. Zostanie przyznana nagroda główna dla najlepszej rodziny, która zbierze najwięcej głosów internautów, natomiast nagroda specjalna zostanie przyznana przez powołana Kapitułę Konkursu rodzinie, którą wybierze owa Kapituła.  
 2. Kapitułę tworzą Przewodniczący Kapituły oraz Członkowie Kapituły Konkursu wybrani przez Organizatora.
 3. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania Nagród będzie podejmował Przewodniczący Kapituły Konkursu.
 4. Informacja o rodzinie, której przyznano Nagrodę zostanie rozpowszechniona na Stronie Internetowej, a ponadto może być rozpowszechniona na innych stronach internetowych Organizatora i w innych środkach masowego przekazu.
 5. Jedna rodzina może wygrać tylko jedną nagrodę.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że akceptuje zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 2. Udział w Konkursie jest równoznaczny również z akceptacją postanowień dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw autorskich, które są zamieszczone na Stronie Internetowej. 
 3. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora i na Stronie Internetowej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie, bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników.
 6. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na Stronie Internetowej.
 7. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie Nagrody przez Organizatora
 8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną zakresie organizacji i przebiegu Konkursu. Inne informacje, w szczególności zamieszczone na Stronie Internetowej, mają jedynie charakter promocyjno-informacyjny i są niewiążące.

Życzymy powodzenia

i dużo radości w codziennym życiu rodzinnym